• Testautomatisering

  Mjukvaror för effektiv testning

Automatiseringsprodukter

Vi vill att saker ska utföras snabbt, effektivt och med rätt kvalitet. Vårt utbud av mjukvaror sträcker sig över ett antal stort antal olika områden för automatisering som t.ex.

 • API och GUI testning
 • Browserbaserad testning
 • E2E-testning
 • Mobiler och surfplattor
 • Legacytestning
 • Modellbaserad testning
 • Säkerhetstestning inom utveckling
 • Prestandatestning
 • Grafisk representation av testning via flödesbaserad modellering

2018 omnämndes både MicroFocus och Tricentis i högre “magiska kvadranten” i Gartners analys av testautomatiseringsvertyg som ledande och visionära produkter.

Snabblänkar till automatiseringsprodukter:

Testning av Webb och Legacysystem

Tricentis Tosca

Modellbaserad testing med objektorientering. Minimera programmering, maximera automatisering och testtäckning!

Tricentis Tosca medger hög hastighet på testskapande genom kod- och skriptfri testning där testtäckningsgraden kraftigt kan ökas på ett effektivt sätt inom funktionell end-to-end eller API-testning. Tosca automatiserar kraftfullt över de olika lagren i moderna enterprisearkitekturer från API till web, mobil, BI och datalager.  Genom möjliggörande av högre testtäckning och den snabba hastigheten i utveckling av testfallen kan verktyget enkelt hålla takten med DevOps flöden och kontinuerlig testning samtidigt som förvaltningskostnader minskar genom den modellbaserade tekniken som används.  I takt med att affärsprocesser ändras så kan Toscas underliggande modell efterspegla detta och automatiskt uppdatera testfall. Användande av Tosca ger också underlag för bedömningar om mest effektiva testgenomförande och testdatahantering för optimal hantering av risker. Testexekveringstakten kan öka samtidigt som underhåll och felsökning minskar.

Exempel på funktioner i Tosca:

 • Kraftig reduktion av programmerings- och skriptningsbehov
 • Ger möjlighet till mycket hög testtäckning
 • Modulbaserad testning
 • Låga underhållskostnader och enkelt underhåll
 • Lämpligt för SAP-Hana testning
 • Riskbaserad testning integrerat i verktyget
 • API, regression, E2E-testning
 • BI och datalagerstestning med integritetsstöd i testningen

Extern länk till produktsida om Tosca.

Micro Focus UFT och Lean FT (UFT Developer)

Dagens agila metoder kräver att testningen av mjukvaran är extremt effektiv. Unified Functional Testing (UFT) och Lean FT är verktyg för att automatisera all typ av automatisk testning av desktop, server, web eller mobila applikationer. Med UFT kan automatisk testning ingå som en del i continous build-processen. Det gör att den agila utvecklingsprocessen inte stoppar upp i teststeget. Resultatet är att applikationer utvecklas fortare med hög kvalitet.

Lemontree har genomfört många framgångsrika automatiseringsprojekt. Vi har utvecklat egna ramverk, Lemontree Test Enabler och Master Data Solution, för att testautomationslösningen ska vara enkel att underhålla och hantera all nödvändig testdata.

Exempel på funktioner i UFT:

 • Mycket stort stöd för testning av olika arkitekturer- legacy och webb inklusive SAP, Oracle, Salesforce och mainframes.
 • Funktionell testning med skriptning eller inspelningar
 • Tät integration med MicroFocus Mobile Center
 • “Key-word”-driven testning
 • Grafiska gränssnitt för UI och API tester med flöden
 • API, E2E och regressionstestning
 • Bygg samman med testramverk eller koppla till Jenkins, Bamboo, Azure DevOps Server

Extern länk till UFT.

LeanFT är specifikt framtaget för att ge kraftfull och lätthanterlig funktionell testning inom ramen för kontinuerlig testning och integration. Med LeanFT används moderna språk som JavaScript, c# Java och kan nyttja BDD-ramverk som Cucumber. Funktionstestningen kan samarbeta med de agila teamen i Visual Studio, Eclipse och IntelliJ. Tester kan genomföras parallellt, fysiskt, virtuellt eller i Dockermiljöer. LeanFT kan även användas för att skapa tester till Selenium genom LeanFTs objektigenkänningsmotor som Selenium kan ta vid.

Fördelar och exempel på funktioner i LeanFT:

 • Utvecklarvänligt verktyg, perfekt för utvecklare, testautomatiserare, kontinuerlig testning, agila och DevOps-team
 • Stödjer Shift-left genom att integrera testning i utvecklingsflöden.
 • Plug-ins för standard IDEs för att möjliggöra att QA och utvecklingsteam samarbetar, t.ex. genom interaktion med NUnit, MSTest, JUnit och TestNG
 • Kodning i språk som exempelvis Java och C#
 • Återanvändning av funktionalitet i UFT som testobjektigenkänning och migrering av av UFT objektlager

Extern länk till Lean FT.

Modellbaserad testning

Utöver den modellbaserade metodiken i Tosca så har erbjuder vi även lösningar från Curiosity med VIP Modeller.

VIP Test Modeller från Curiosity

Modellbaserad testning med grafiskt gränssnitt “på riktigt”. Med VIP Test Modeller så kan du modellera flödena direkt på skärmen med visuella gränssnitt. Tekniker som The Vip Test Modeller har markant minskat både tidsåtgång och de krav på tekniskt kunnande som behövs för att arbeta med komplexa system. Företag kan nu åtnjuta alla fördelar med modellbaserade tekniker med snabba och korta iterationer.

Vi rekommenderar att ni läser våra white papers om modellbaserad testning, Modelller del 1, 2, 3, 4 och 5, för fördjupad kunskap inom området och för att se de fördelar som kan uppnås med teknologin. T.ex:

 • Minskat underhåll. Färre testfall att underhålla
 • Ökad transparens Du behöver inte vara specialist för att förstå vad som testas
 • Högre förändringstakt. Modellen visar dig vilka områden som hänger ihop logiskt och sannolikt påverkas av en viss förändring
 • Risk- och täckningsanalyser. Genom att generera testfall från modellen så kan du enkelt nå önskad grad av risk- och täckningsnivå.
 • Högre automatiseringsgrad. Genom verktygens sätt att generera automatisering så går det fortare att automatisera, vilket leder till högre automatiseringstäckning
 • Minskat behov av utvecklingskompetens. Moderna verktyg automatiserar utan lika stort behov av utvecklarkompetens

En smart programvara låter dig skapa en modell som den därefter kan använda för att generera automatiserade tester på ett sätt som maximerar testtäckningen.
I takt med att kraven och systemet så småningom förändras så räcker det med att uppdatera modellen på motsvarande sätt och generera om testfallen för att
testautomationen ska hänga med. Eftersom testfall och tillhörande automation genereras maskinellt så behöver ingen längre sitta och manuellt underhålla automatiserade
regressionstestfall i all framtid, utan den tiden kan läggas på andra aktiviteter som ger mer värde såsom utforskande testning.

VIP Test Modeller ger bland annat fördelar som:

 • Autogenererade tester från flödesscheman
 • Minimum av programmeringsbehov
 • Möjlighet att hitta buggar tidigt i utvecklingsprocessen
 • Analys av testtäckning genom testflödena
 • Kravdriven analys av testflöden
 • Enkel förvaltning
 • Integration med befintliga ramverk för testautomatisering – koppla på VIP Modeller som grafiskt gränssnitt för att generera testfall
 • Återanvändbarhet

Extern länk till VIP Test Modeller

Testning av appar, mobiler och surfplattor

Mobile Center

Plattformen Mobile Center från Micro Focus hjälper ar att utveckla, felsöka, testa, monitorera och öka verkningsgraden i mobilapplikationer. Genom Mobile Center så kan ni på ett centraliserat sätt arbeta med fysiska devices (Android och IOS) som ni själva handhar, eller som en hostad SaaS-tjänst i molnet.

Lemontree återförsäljer och installerar, konfigurerar Mobile Center från MicroFocus. Vi erbjuder även hjälpen att förvalta tester och labb för devices åt er.

Nyckelfunktioner i Mobile Center:

 • Skalbar lösning för mobiler, surfplattor, emulatorer och applikationer med resursallokering åt projekt.
 • Virtualiserade sensorfunktioner inklusive, fotografi och videosimulering, fingertrycksavläsning, audio, samtal och meddelanden, GPS och gester.
 • Integrera lösingen i era egna testramverk. Support för testning av devices i kontinuerliga utvecklingsflöden.
 • Service Virtualization stöd via Mobile Center för testning av inspelning av REST API, NFC och Bluetooth tjänster.
 • Omfattande stöd testning och monitorering av appar och browsers.
 • Nativestöd för UFT, LeanFT, SilkTest och Appium som open-sourcemjukvara.

Läs mer om Mobile Center på vår Partner Micro Focus webbsida.

Sauce  Labs

Sauce Labs tillhandahåller en av världens största molnbaserade plattformer för webb och app-testning med hög säkerhet, skalbarhet och stabilitet. Testa t.ex. applikationer i Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, IOS och Android snabbt och enkelt!

För molnbaserad testning via externt testlabb som tjänst av devices (mobiler, surfplattor) med olika operativsystem som Android, IOS och browsers. Se mer på vår produktsida om testning med i molnet som SaaS.