• Webb, Legacy- utvecklingsnära testning

  Verktyg för automatisering av webb-, legacysystem- och utvecklingsnära testning

Lemontree = Speed + Quality Produkter, mjukvaror och ramverk Testning av Webb, legacysystem och nära kod

Testning av Webb och Legacysystem och inom utvecklingsarbetet

Lemontree har i mer än ett decennium arbetat med automatisering. Vi har kunskapen, verktygen och lösningarna för att hjälpa er automatisera er testning. Behöver ni testa mainframe, mobiler, webb, legacy eller inom utvecklingen – kontakta oss!

Våra testkonsulter kan hjälpa er ersätta manuella processer med smarta lösningar för testning, med eller utan skriptning beroende på ert behov. Läs mer om lösningarna nedan som kan användas inom ramen för t.ex. E2E, GUI, API-testning.

Micro Focus UFT One och Lean FT (UFT Developer)

Dagens agila metoder kräver att testningen av mjukvaran är extremt effektiv. Unified Functional Testing (UFT) och Lean FT är verktyg för att automatisera all typ av automatisk testning av desktop, server, web eller mobila applikationer. Med UFT kan automatisk testning ingå som en del i continous build-processen. Det gör att den agila utvecklingsprocessen inte stoppar upp i teststeget. Resultatet är att applikationer utvecklas fortare med hög kvalitet.

Lemontree har genomfört många framgångsrika automatiseringsprojekt. Vi har utvecklat egna ramverk, Lemontree Test Enabler och Master Data Solution, för att testautomationslösningen ska vara enkel att underhålla och hantera all nödvändig testdata.

Exempel på funktioner i UFT One:

 • Mycket stort stöd för testning av olika arkitekturer- legacy och webb inklusive SAP, Oracle, Salesforce och mainframes.
 • Funktionell testning med skriptning eller inspelningar
 • Tät integration med MicroFocus Mobile Center
 • “Key-word”-driven testning
 • Grafiska gränssnitt för UI och API tester med flöden
 • API, E2E och regressionstestning
 • Bygg samman med testramverk eller koppla till Jenkins, Bamboo, Azure DevOps Server

Extern länk till UFT.

LeanFT är specifikt framtaget för att ge kraftfull och lätthanterlig funktionell testning inom ramen för kontinuerlig testning och integration. Med LeanFT används moderna språk som JavaScript, c# Java och kan nyttja BDD-ramverk som Cucumber. Funktionstestningen kan samarbeta med de agila teamen i Visual Studio, Eclipse och IntelliJ. Tester kan genomföras parallellt, fysiskt, virtuellt eller i Dockermiljöer. LeanFT kan även användas för att skapa tester till Selenium genom LeanFTs objektigenkänningsmotor som Selenium kan ta vid.

Fördelar och exempel på funktioner i LeanFT:

 • Utvecklarvänligt verktyg, perfekt för utvecklare, testautomatiserare, kontinuerlig testning, agila och DevOps-team
 • Stödjer Shift-left genom att integrera testning i utvecklingsflöden.
 • Plug-ins för standard IDEs för att möjliggöra att QA och utvecklingsteam samarbetar, t.ex. genom interaktion med NUnit, MSTest, JUnit och TestNG
 • Kodning i språk som exempelvis Java och C#
 • Återanvändning av funktionalitet i UFT som testobjektigenkänning och migrering av av UFT objektlager

Extern länk till Lean FT.

Tricentis Tosca

Modellbaserad testing med objektorientering. Minimera programmering, maximera automatisering och testtäckning!

Tricentis Tosca medger hög hastighet på testskapande genom kod- och skriptfri testning där testtäckningsgraden kraftigt kan ökas på ett effektivt sätt inom funktionell end-to-end eller API-testning. Tosca automatiserar kraftfullt över de olika lagren i moderna enterprisearkitekturer från API till web, mobil, BI och datalager.  Genom möjliggörande av högre testtäckning och den snabba hastigheten i utveckling av testfallen kan verktyget enkelt hålla takten med DevOps flöden och kontinuerlig testning samtidigt som förvaltningskostnader minskar genom den modellbaserade tekniken som används.  I takt med att affärsprocesser ändras så kan Toscas underliggande modell efterspegla detta och automatiskt uppdatera testfall. Användande av Tosca ger också underlag för bedömningar om mest effektiva testgenomförande och testdatahantering för optimal hantering av risker. Testexekveringstakten kan öka samtidigt som underhåll och felsökning minskar.

Exempel på funktioner i Tosca:

 • Kraftig reduktion av programmerings- och skriptningsbehov
 • Ger möjlighet till mycket hög testtäckning och skalbarhet
 • Modulbaserad testning
 • Låga underhållskostnader och enkelt underhåll
 • Lämpligt för SAP-Hana testning
 • Riskbaserad testning integrerat i verktyget
 • API, regression, E2E-testning
 • BI och datalagerstestning med integritetsstöd i testningen

Extern länk till produktsida om Tosca.