• Styrelse

    Styrelsen ansvarar för att utveckla och följa upp bolagets långsiktiga mål och strategier samt att för ägarnas räkning förvalta bolagets verksamhet så att ägarnas långsiktiga intressen tillgodoses. Styrelsen ansvarar för intern styrning och kontroll i enlighet med svenska och utländska lagar och regler och följer löpande upp verksamheten under året.