• Telia Norge eliminerar 85% av de manuella regressionstesterna

Telia Norge eliminerar 85% av de manuella regressionste...

Genom att automatisera de frekvent återkommande regressionstesterna har Telia Norge (NetCom) eliminerat 85 procent av detta tids- och resurskrävande manuella arbete. Det innebär stora besparingar i flera led samtidigt som kvaliteten i produktion har ökat.

Tester sker nu i huvudsak nattetid och i mycket högre omfattning än vad som tidigare var möjligt då det inte längre görs manuellt.

 

Problem

I samband med nya releaser av det affärskritiska billingsystem FOKUS behövde Telia Norge genomföra omfattande tester för att säkra kvaliteten. Små fel kunde ofta få stora konsekvenser i form av uteblivna intäkter eller missnöjda kunder vilket var dyrt att åtgärda.

Även vid releaser som innehåller små förändringar i tillsynes avgränsad funktionalitet måste hela systemet testas för att säkra att inte andra delar av systemet har påverkats av förändringen. Problemet med regressionstester är ofta att de är omfattande och spänner över hela systemet vilket innebär:

 • Det är tids- och resurskrävande och upplevs som monotont och tråkigt av de som utför testerna
 • Av tids- och kostnadsskäl så testas enbart delar av systemet och i begränsad omfattning
 • På grund av otillräcklig testning slipper fel igenom och upptäcks inte förens i produktion, med kostsamma konsekvenser

 

Lösning

Telia Norge (NetCom) anlitade Lemontree för att undersöka förutsättningarna för automatisering av manuella regressionstester i syfte att:

 • Sänka kostnaderna för test
 • Öka omfattningen av testerna
 • Minska antalet fel i produktion
 • Korta ledtiderna för nya releaser
 • Minska det monotona och tråkiga testarbetet för personalen

Efter en kort förstudie som inkluderade en ”proof of concept” implementerade Lemontree sin lösning för testautomatisering.

Lösningen är baserad på Lemontree Test Enabler som består av ett antal färdiga metoder och processer samt Quality Center och Quick Test Professional från HPE.

De befintliga testfallen kompletterades med nya testfall för att täcka mer funktionalitet i testerna.

Processer och dokumentation implementerades i berörda delar av Telia Norges organisation och testledarna, som var med under införandet, utbildades i mjukvaran.

Efter sex månader var så mycket som 70 procent av de manuella testerna helt automatiserade och testautomationen var integrerad i Telia Norges organisation och processer.

Processer och rutiner för löpande underhåll och vidareutveckling implementerades parallellt och togs i bruk samtidigt som lösningen.

Siktet är nu inställt på att automatisera flera av Telia Norges affärskritiska system där kvaliteten kan förbättras och manuellt arbete reduceras.

– Med hjälp av Lemontrees lösning för testautomatisering har vi eliminerat mycket av det manuella testarbetet av vårt billingsystem. Det har gett omedelbara effekter i form av kostnads- och tidsbesparingar samtidigt som kvaliteten har ökat. Vi kan nu även köra tester på nätterna vilket gör att vi kortar ner time-to-market för nya releaser, säger Bjørn Tore Gullord, Avdelningschef Production & Monitoring Center på Telia Norge.

 

Resultat

 • 85 procent av de manuella testerna har hittills rationaliserats bort vilket motsvarar drygt 1000 timmar av manuellt arbete årligen
 • Stora kostnadsbesparingar i flera led. Mindre manuellt arbete är en stor besparing i sig själv men de största besparingarna är de minskade kostnader för att åtgärda fel och konsekvenser av fel i produktion
 • Testare kan istället fokusera på komplex end-to-end test av hela processer istället för det rutinmässiga som är automatiserat