Testning inom moderna utvecklingsprocesser. Vilka trender ser du när du är hos kund?

Det finns idag väldigt många olika arbetssätt och metoder ute hos våra kunder. Många större organisationer vill gärna vara agila och jobba med scrum men har ibland svårt att få till det hela vägen, framförallt om man har en stor och komplicerad systempark med äldre legacysystem. Även om man jobbar agilt i sprintar så krävs många gånger en gemensam regression- och acceptanstestning för att man ska kunna driftsätta säkert. Tester utförs då både inom utvecklingsteam i sprinten och gemensamt i större grupper av testare och det kan vara svårt att få en överblick över progress och kvalité. Man har heller inte tydliga strategier för hur man ska jobba med test och hur man ska använda olika verktyg på bästa sätt. Arbetssätt skiljer sig också mycket beroende på vilken typ av system man utvecklar och testar om det är DW, GUI tester, flödestester, end-to-end etc. Team som jobbar med webb och appar verkar generellt ha kunnat anpassa sig lättare till agilt arbetssätt och mer frekventa driftsättningar. Sammanfattningsvis verkar dom stora utmaningarna hos kunderna vara just att få till transparens för stora projekt och gemensamma riktlinjer för hur man ska jobba med test och med verktyg.

Du har arbetat en del med mjukvaran MicroFocus Octane nu, vad är det för verktyg?

Octane är utvecklat för att stötta agila arbetsprocesser och metoder, men kan även användas för mera traditionella vattenfallsprojekt. Många organisationer jobbar idag med flera olika verktyg och har svårt att få en helhetsbild över status och progress.  Testare vill köra i ett verktyg och utvecklare i ett annat. Agila team vill jobba med user stories och features istället för mer traditionella krav. Octane är en plattform som kan användas för hela leveranskedjan i agila organisationer. Man kan skapa scrumboards med krav, features, epics, user stories och knyta ihop med testfall och defekter. Testfallen kan sedan återanvändas i framtida regression och mappas ihop med features. Octane kombinerar funktioner från tex Jira och TFS med överskådligheten kring tester från QC/ALM. Man kan även koppla ihop Octane med sitt CI-flöde och därmed få live status på incheckad- och förändrad kod i sitt system samt integrera mot andra verktyg tex Jira för att läsa information därifrån. Man kan alltså jobba med sina user stories och scrum boards i Jira och med test i Octane med möjligheten att länka ihop dem.

Vad ser du är den största potentialen med Octane?

Octane kan potentiellt ersätta flera verktyg och förenkla det dagliga arbetet med test och utveckling i agila team såväl som rapporteringen och kvalitetsuppföljningen för testledare, projektledare, scrum master eller RTE. Man kan knyta ihop en rörig test och kravstruktur på en plattform och få direkt koppling och spårbarhet mellan krav utveckling och test. Om man jobbar med distribuerade team så kan man jobba med virtuella scrum boards på ett mycket effektivt sätt i Octane.  Octane är logiskt upplagt och väldigt flexibelt man kan förändra parametrar och flöden enkelt utan att vara expert på verktyget.

”Att börja använda Octane behöver inte vara så svårt och tidskrävande som byten mellan vissa andra traditionella verktyg kan vara”

Hur kan man komma igång med Octane?

Att börja använda Octane behöver inte vara så svårt och tidskrävande som byten mellan vissa andra traditionella verktyg kan vara. Eftersom man kan integrera Octane med tex Jira kan man påbörja användandet av Octane successivt och i flera steg. Självklart är det enklast att ta ett helt nytt projekt och starta med krav från början i Octane och därefter bygga på med epics, user stories och scrumboards för att följa ett agilt utvecklingsflöde hela vägen till driftsättning. Men man kan också ta ett stort pågående projekt som har taktat på under längre tid i tex Jira och börja använda Octane för tester och rapportering. Man kan då sätta upp en integration mellan jira och Octane och göra en direkt koppling mellan user stories i Jira och testfall och defecter i Octane.  I Octanes Dashboard kan man sen få en sammanställning över progress med information från både Jira och Octane. Med detta alternativ skulle man också kunna succesivt börja med krav och epics i Octane parallellt med att ”det gamla” ligger kvar i Jira.

Lemontree erbjuder…

Lemontree är en specialistleverantör inom området automatisering och digitalisering. Våra experter inom testning kan hjälpa er hitta rätt arbetssätt, verktyg, metoder och koncept för att uppnå effektiv testning och kvalitetssäkring av utvecklingen. Micro Focus octane är ett av de verktyg vi erbjuder våra kunder inom området test management.