Hem / Tjänster / Testautomatisering / TDM – Test Data Management

TDM – Test Data Management

Testdatahantering, eller test data management (TDM), och automatisering är båda möjliggörare för att enkelt kunna skapa enhetlig testdata för alla system utan behov av manuella, komplexa och tidskrävande steg. Genom att automatisera testdatahanteringen kan företag hantera sin testdata på ett effektivt sätt.

Lemontrees automatiserade verktyg och plattform kan testdatahantering snabbt implementeras, vilket resulterar i betydande tids- och kostnadsbesparingar i testprocessen. Företag kan enkelt generera, hantera och återanvända testdata, samtidigt som de upprätthåller en hög standard och kvalitet i testmiljön. Med Lemontree kan företag säkerställa en smidig och effektiv testdatahantering, vilket bidrar till framgångsrik programvarutestning och snabbare leverans av pålitliga produkter.

Vad är Test Data Management?

Test data management är processen för att organisera, hantera och kontrollera testdata inom programvarutestning. Det innebär att skapa, hantera och använda testdata på ett strukturerat sätt för att säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten hos testerna. En effektiv testdatahantering möjliggör korrekt replikering av verkliga användningsscenario och ger utvecklare och testare möjlighet att genomföra omfattande tester. Testdatahantering inkluderar också att säkerställa dataintegritet och personuppgiftsskydd. Genom att ha en väldefinierad och strukturerad testdatahantering kan organisationer förbättra kvaliteten på sina system och programvaror, effektivisera testprocessen och minska risken för problem och fel vid lansering. Det spelar en central roll för att säkerställa framgångsrik programvarutestning och leverans av pålitliga och högkvalitativa produkter.

Fördelar med Test Data Management

Fördelarna med TDM är många och spelar en avgörande roll för framgångsrik programvarutestning. Några av de främsta fördelarna inkluderar:

Förbättrad testtäckning – Genom att ha tillgång till en diversifierad och realistisk testdataset kan testare bedöma olika scenarier och öka testtäckningen. Detta resulterar i en mer omfattande och effektiv testprocess. 

Minskat felavhjälpning – Genom att använda korrekt replikerade testmiljöer och relevanta testdata kan utvecklare upptäcka och åtgärda fel och brister tidigt i utvecklingsfasen. Detta minskar kostnaden och tidsåtgången för felavhjälpning senare i produktcykeln. 

Förbättrad programvarukvalitet – Genom att noggrant välja och använda testdata av hög kvalitet kan man säkerställa att programvaran fungerar korrekt under olika förhållanden och belastningar. Detta leder till högre kvalitet och tillförlitlighet i det slutliga resultatet. 

Effektivare testprocess –  Genom att ha en välorganiserad och strukturerad testdatahantering kan testare snabbt hitta och använda relevant testdata. Det sparar tid och resurser och resulterar i en mer effektiv testprocess. 

Säkerhets- och integritetsskydd – Genom datamaskering och skydd av känslig information i testdata kan organisationer upprätthålla dataskydd och säkerhet. Effektiv testdatahantering förbättrar testprocessen, programvarukvaliteten och minskar risken för fel vid systemleverans.

Hur Lemontree jobbar med TDM

Lemontrees konsulttjänster inom TDM är dedikerade att hjälpa företag att optimera sina testprocesser och uppnå hög kvalitet i sina utvecklingsprojekt. Vi erbjuder en omfattande uppsättning tjänster och expertis inom området.

Här är några av de tjänster och kompetenser vi tillhandahåller:

Projekt- och testledning – Våra erfarna projekt- och testledare inom testdatahantering kan hjälpa till att planera och genomföra framgångsrika testprojekt. De har djup kunskap om testdatahantering och kan säkerställa att rätt strategier och metoder används för att uppnå önskade resultat.
TDM-specialister och automatiseringsexperter – Vi har specialister inom Test Data Management (TDM) och automatisering som kan hjälpa till att utforma och implementera effektiva lösningar för hantering av testdata. Deras expertis omfattar olika verktyg och tekniker som kan optimera testprocessen och förbättra testtäckningen.
Förstudier, utredningar och Proof of Concept (PoC) – Vi erbjuder förstudier och utredningar för att kartlägga och analysera era specifika behov och utmaningar inom testdatahantering. Dessutom kan vi genomföra Proof of Concept (PoC) för att demonstrera fördelarna med våra föreslagna lösningar innan de implementeras fullt ut.
Resursförstärkning – Våra konsulter kan komplettera ert befintliga team och tillföra sin erfarenhet, kompetens och tekniska kunskap inom olika plattformar, koncept och metoder för effektiv testdatahantering. De kan bidra till att öka produktiviteten och leveransförmågan i era testprojekt.
Utveckling av TDM-teknologier – Vi har erfarna utvecklare som kan bygga skräddarsydda teknologier för testdatahantering baserat på era unika behov och krav. Dessa lösningar kan hjälpa er att automatisera skapandet, hanteringen och distributionen av testdata för att effektivisera era testprocesser.

Lemontree TDM

Lemontree Test Data Management (TDM) är en testdatakatalog som uppfyller kraven på synlig och tillgänglig testdata. Lemontree TDM är ett webbgränssnitt för omedelbar tillgång till och bokning av testdata. Testdata lagras i Lemontree TDM genom batchimport av testdata från delimiterfiler som Excel och csv-filer. Dessa filer byggs upp av datakuber, som beskriver hur ett testdataobjekt är konstruerat. Dataattribut som namn, adress, typ och så vidare visas sedan i Lemontree TDM och kopplas till testfall genom testdatavillkor.

Vi erbjuder innovativa koncept och lösningar inom testdatahantering för att möta era specifika behov och bidra till framgångsrika testprojekt. Våra konsulttjänster är utformade för att hjälpa er att uppnå hög kvalitet av era system och applikationer genom en effektiv och strukturerad hantering av testdata.

Kontakta oss för konsultation eller frågor inom Test och QA

Har du frågor eller behöver hjälp med dina projekt inom test och QA? Tveka inte att höra av dig till oss. Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort. Vi finns här för att hjälpa dig att ta nästa steg i din digitala utveckling.

Utmaningar och lösningar för TDM

 • Krav från myndigheter liknande GDPR eller andra direktiv hindrar er utvecklings- och testgruppering att använda tidigare skapad data.
 • Nya teknologier ställer nya krav på testadata som skapas – tidigare lösningar blir svåranpassade.
 • När er testautomatisering är igång och ni behöver tillgång till data snabbt och utanatt testadata är obsolet. Att manuellt skapa och hantera autentisk och synkroniserad testdata är svårt. Det tar lång tid och påverkar den effektiva testtiden. Ofta kan man förlora upp till 30 procent av testtiden på grund av bristande datahantering. Här kan våra lösningar kring Test Data Management & Automation effektivisera och ge bättre kvalitet i produktionen.

Rätt hanterad testdata, processer och automatisering underlättar testprocessen avsevärt. Förbättrad hantering av testdata kan ge ökad produktivitet, agilitet och effektivitet som komplement till att regelefterlevnad och säkerheten i era utvecklingsprocesser kan öka. Därtill kan kvaliteten på arbetet förbättras genom strukturerad hantering av testdata som även kan leda till sänkta kostnader.

Curiosity

TDM från Curiosity

TDM-lösningen från Curiosity bygger på många års erfarenhet av de behov som finns i agila team, för end-to-end testning och hur testdatabehov ser ut i CI/CD processer. Lösningen är enkel att använda med Excel som bas och snabb att exekvera med batchleveranser av data som tillser att teamen har den data de vill ha, när de behöver den. Lösningen kan återanvändas och anpassas för behov som uppstår och ändras, varför den är mycket snabb att generera ny data när så behövs. Stöd för RMDBs, filsystem och mainframe.

Tillgängliggörande av data

 • Maskering av känslig data
 • Subsetting av data för snabbare och mindre resurskrävande test- och utvecklingsarbete
 • Kloning, snabb användning av dataset parallellt som tar bort förseningar mellan team

Datagenerering

 • Skapande av datakombinationer som kan användas för att hitta fel
 • Dataskapande “on-the-fly”
 • Testmatchning för att säkerställa att data är relevant

Automatisering

 • Central datahantering för att ge QA data när det behövs i den omfattning som behövs
 • Enhetlig TDM tar bort onödig tidskonsumerande silos av testdata
 • End to end-automatisering och CI/CD med inbäddad testdata möjliggörs

Varför TDM från Curiosity?

 • Behovsdriven testdatahantering som testaren eller utvecklaren själv kan ta fram.
 • Centralt hanterad data som tar bort silos av information, tillgängligt för alla.
 • Integrera in i CI/CD flöden
 • Testdriven datagenerering med on-the-fly skapande
 • Regelefterlevnad

TDM från Tricentis

Tricentis’ Tosca TDM-lösning underlättar skapandet, hanteringen och distributionen av testdata som krävs för testningen. Med en behovsdriven tillgång till testdata kan testarna enkelt få åtkomst till den data som behövs även i de mest komplexa scenarier som uppstår. Denna lösning möjliggör en effektiv testprocess genom att säkerställa tillgången till rätt testdata vid rätt tillfälle. Tosca Test Data Management ger er full kontroll och hanterbarhet över testdata, vilket resulterar i framgångsrik och tillförlitlig testning.

Varför TDM från Tricentis?

 • Tillgång till testdata för varje givet scenario och smidig förädling av data genom testet utan behov av programmering eller databashantering. 
 • Egenbetjäning av testdata för teamet, testare och utvecklare utan att behöva involvera DBA (databasadministratörer) eller applikationsexperter. 
 • Intuitiva grafiska gränssnitt som gör det enkelt för användaren att generera den nödvändiga datan. 
 • Fullt integrerat register med Tosca för att skapa, administrera och använda testdata i SAP-miljöer, inklusive SAP S/4HANA. 
 • Testdataoptimeringsfunktioner som eliminerar överflödig testdata och minskar redundans

Framtiden för Test Data Management

Framtiden för testdatahantering ser mycket lovande ut med flera spännande trender som påverkar hur företag hanterar sina testmiljöer och testdata. Automatisering kommer att vara en nyckelroll, där avancerade tekniker som maskininlärning möjliggör snabb generering och anpassning av testdata för olika scenarier. Dataskydd och efterlevnad blir allt viktigare, med fokus på att skydda känslig information genom metoder som datamaskering och anonymisering.

Molnbaserad testdatahantering blir alltmer populär, vilket ger enkel tillgång till testmiljöer och möjlighet att dela testdata mellan olika team. Integrationen av testdatahantering i DevOps-principerna och Continuous Testing blir allt mer central, detta säkerställer att testdata är tillgänglig vid rätt tidpunkt för snabba och pålitliga programvarureleaser. Testdatahantering kommer att fortsätta utvecklas och spela en allt mer avgörande roll för att uppnå hög kvalitet och effektivitet i testprocessen.

Lemontree ser till att din verksamhet är väl rustad för framtidens utmaningar och möjligheter inom testdatahantering. Med vår support kan ni känna er trygga med att uppnå effektiv och pålitlig testdatahantering.

Ta kontakt med oss så kan vi berätta mer om hur du får kontroll över dina testdata.

FAQ

Hur mäter man effektiviteten och kvaliteten i vår test data management?2023-06-29T11:09:14+02:00

För att mäta effektiviteten och kvaliteten i testdatahanteringen kan följande metoder och mätvärden användas: 

Genomströmning – Mäta antalet testfall som kan utföras inom en viss tidsram för att bedöma effektiviteten i att generera och tillhandahålla testdata. 

Tids- och kostnadsbesparingar – Utvärdera den tid och de resurser som sparats genom att använda effektiva testdatahanteringsmetoder jämfört med manuella eller ineffektiva processer. 

Datakvalitet – Bedöma kvaliteten på testdatat genom att analysera datavaliditet, korrekthet och täckning i förhållande till testkraven. 

Återanvändning av testdata – Mäta hur mycket testdata som kan återanvändas över olika testfall eller projekt för att minska dubbelarbete och spara tid. 

Identifiera brister – Utvärdera förmågan att upptäcka och korrigera felaktiga eller bristfällig testdata för att förbättra kvaliteten på testerna och resultatet. 

Automatisering – Mäta graden av automatisering inom testdatahanteringen för att bedöma effektiviteten och hastigheten i att generera och hantera testdata.

Genom att regelbundet utvärdera dessa faktorer kan man få insikter om effektiviteten och kvaliteten i testdatahanteringen och identifiera områden för förbättring.

Hur maskerar eller anonymiserar vi känslig data i testmiljön?2023-06-29T11:08:52+02:00

För att maskera eller anonymisera känslig data i testmiljön kan olika tekniker och metoder användas. Ett vanligt tillvägagångssätt är att använda datamaskering, där den känsliga informationen i testdatan ersätts med irrelevanta eller pseudonymiserade värden. Det kan även vara nödvändigt att säkerställa att referenser till den känsliga datan också maskeras för att undvika identifiering. Andra metoder inkluderar tokenisering, där känslig data ersätts med unika token som inte avslöjar den verkliga informationen. Det är viktigt att använda säkra och effektiva metoder för att skydda integriteten och sekretessen för känslig data under testning.

Vilka typer av testdata brukar man arbeta med?2023-06-29T11:08:36+02:00

Det finns olika typer av testdata som används i testprocessen.
Här är några exempel:

Basdata – Grundläggande data som används som utgångspunkt för att skapa testfall och scenarier.

Känslig data – Data som innehåller personlig eller konfidentiell information och måste hanteras med sekretess och dataskydd.

Stresstestdata – Data som skapar en belastning på systemet för att testa dess prestanda och stabilitet under hög belastning.

Realistisk data – Data som återspeglar verkliga användarfall och ger en korrekt representation av den faktiska användningen av systemet.

Data för testning av gränssnitt – Data som används för att testa integrationen och samverkan mellan olika system och komponenter.

Regressionstestdata – Data som används för att testa att tidigare lösta problem inte återkommer vid senare versioner eller uppdateringar av systemet.

Migrering av testdata – Data som används för att testa en smidig överföring och konvertering av data från ett system till ett annat. Dessa olika typer av testdata används för att säkerställa en omfattande och ändamålsenlig testning av systemet i olika scenarier och användningsfall.