TDM – Test Data Management

Förbättrar din testkvalitet och effektivitet genom automatiserad testdatahantering. Vi möjliggör automatiserad testdatahantering under hela utvecklingscykeln, vilket resulterar i ökad effektivitet, kvalitet och minskad kostnad för onödiga fel.

Att hantera testdata är en viktig del av testprocessen. Det innebär att skapa, generera, lagra och distribuera testdata. Detta kan vara en tidskrävande och resurskrävande uppgift, särskilt för företag som arbetar med komplexa applikationer eller som behöver generera stora mängder testdata.

Vad är Test Data Management?

Test Data Management är processen för att organisera, hantera och kontrollera testdata inom programvarutestning. Det innebär att skapa, hantera och använda testdata på ett strukturerat sätt för att säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten hos testerna. En effektiv testdatahantering möjliggör korrekt replikering av verkliga användningsscenario och ger utvecklare och testare möjlighet att genomföra omfattande tester. Testdatahantering inkluderar också att säkerställa dataintegritet och personuppgiftsskydd. Genom att ha en väldefinierad och strukturerad testdatahantering kan organisationer förbättra kvaliteten på sina system och programvaror, effektivisera testprocessen och minska risken för problem och fel vid lansering. Det spelar en central roll för att säkerställa framgångsrik programvarutestning och leverans av pålitliga och högkvalitativa produkter.

Problem och utmaningar med manuell testdatahantering

Manuell testdatahantering kan leda till följande problem:

Inkonsekvens: Manuellt genererade testdata är ofta inkonsekvent. Detta kan leda till felaktiga testresultat och försämrad testkvalitet.

Förseningar: Manuell testdatahantering kan ta tid. Detta kan försena testprocessen och leda till förseningar i produktutvecklingen. Ofta kan man förlora upp till 30–50 procent av testtiden på grund av bristande datahantering.

Kostnader: Manuell testdatahantering är kostsam. Detta beror på att den kräver resurser från både testare och utvecklingspersonal.

Vad är lösningen?

Automatiserad testdatahantering kan hjälpa dig att lösa dessa problem. I vår lösning Lemontree Test Data Management (LTDM) använder vi verktyg och tekniker för att automatisera processen för att skapa, generera, lagra och distribuera testdata.

Med LTDM integreras testdatahantering sömlöst i dina automatiserade CI/CD-pipelines.

LTDM är en skalbar helhetslösning för hantering av testdata som erbjuder möjligheten att skapa automatiserade flöden för att generera testdata och gör det även möjligt att söka, reservera samt återlämna testdata, och på så sätt höja kvaliteten, träffsäkerheten samt undvika testdata-konflikter mellan testare.

Fördelar med Test Data Management

Lemontree Test Data Management kan ge dig följande fördelar:

Ökad kvalitet: Kan skapa mer exakta och konsekventa testdata för att säkerställa att mjukvaran fungerar korrekt under olika förhållanden och belastningar. Detta kan leda till mer tillförlitliga resultat och förbättrad kvalitet.

Ökad effektivitet: LTDM kan spara dig tid och pengar. Den kan automatisera uppgifter som vanligtvis utförs manuellt, vilket kan frigöra tid för andra uppgifter.

Minskade kostnader: Kan hjälpa dig att minska dina kostnader. Den kan minska behovet av manuella testdatauppgifter, vilket kan leda till lägre personalkostnader.

Ökad spårbarhet: LTDM har inbyggd spårbarhet. Den innebär att man kan spåra testdata från dess källa till dess användning i tester. Spårbarhet kan hjälpa till att säkerställa att testdata är korrekt och konsekvent, och att den används på rätt sätt.

Ökad säkerhet och integritetsskydd: Kan hjälpa dig att skydda dina testdata från obehöriga. Samt att testdata hanteras enligt relevanta säkerhetsstandarder och dataskyddslagar för att minimera riskerna för dataintrång och andra säkerhetshot.

Ökad compliance: LTDM kan hjälpa dig att uppfylla kraven på dataskydd och datasäkerhet.

Genom datamaskering och skydd av känslig information i testdata kan organisationer upprätthålla dataskydd och säkerhet.

Vad kan Lemontree erbjuda?

Vi erbjuder LTDM som är en komplett lösning för testdatahantering. Vår lösning inkluderar följande:

  • Verktyg – Vi erbjuder en rad verktyg för att automatisera processen för att skapa, generera, lagra och distribuera testdata.
  • Tjänst – Vi erbjuder LTDM som en tjänsteleverans för att implementera och underhålla lösningen.


Referensfall:

Vi sparade 1000 mantimmar på en natt (Telekom-operatör) – Förutsättningarna för att lyckas var att vi hade LTDM samt automation/RPA på plats av våra testflöden.

Testare från en leverantör fick inte ha tillgång till kringliggande system i en stor och komplex integrerad miljö. Testarna behövde bara ha tillgång till testdataverktyget och det var fullt spårbart vem som hade använt data eller genererat data.

I stället för att behöva domänkunskap inom många system och flöden så kunde vi fokusera på vårt område i våra system genom att ha tillgång till rätt data som håller en hög kvalitet.

Genom att testdatat håller en hög kvalitet har det resulterat i säkrare, stabilare tester både manuella som automatiserade och färre fel.

Vi har också återanvänt den automatiserade lösningen till både testdatagenerering, testautomatisering, prestandatestning och RPA.

Hur kommer du igång?

Vi erbjuder innovativa koncept och lösningar inom testdatahantering för att möta era specifika behov och bidra till framgångsrika testprojekt. Våra konsulttjänster är utformade för att hjälpa er att uppnå hög kvalitet av era system och applikationer genom en effektiv och strukturerad hantering av testdata.

Boka ett möte med oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att förbättra din testkvalitet och effektivitet.

Kontakta oss för konsultation eller frågor rörande Testkoncept

Har du frågor eller behöver hjälp med implementeringen av det nya finansiella regelverket från EU? Tveka inte att höra av dig till oss. Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort. Vi finns här för att hjälpa dig att ta nästa steg i din digitala utveckling.

Utmaningar och lösningar för TDM

  • Krav från myndigheter liknande GDPR eller andra direktiv hindrar er utvecklings- och testgruppering att använda tidigare skapad data.
  • Nya teknologier ställer nya krav på testadata som skapas – tidigare lösningar blir svåranpassade.
  • När er testautomatisering är igång och ni behöver tillgång till data snabbt och utanatt testadata är obsolet. Att manuellt skapa och hantera autentisk och synkroniserad testdata är svårt. Det tar lång tid och påverkar den effektiva testtiden. Ofta kan man förlora upp till 30 procent av testtiden på grund av bristande datahantering. Här kan våra lösningar kring Test Data Management & Automation effektivisera och ge bättre kvalitet i produktionen.

Rätt hanterad testdata, processer och automatisering underlättar testprocessen avsevärt. Förbättrad hantering av testdata kan ge ökad produktivitet, agilitet och effektivitet som komplement till att regelefterlevnad och säkerheten i era utvecklingsprocesser kan öka. Därtill kan kvaliteten på arbetet förbättras genom strukturerad hantering av testdata som även kan leda till sänkta kostnader.

Framtiden för Test Data Management

Framtiden för testdatahantering ser mycket lovande ut med flera spännande trender som påverkar hur företag hanterar sina testmiljöer och testdata. Automatisering kommer att vara en nyckelroll, där avancerade tekniker som maskininlärning möjliggör snabb generering och anpassning av testdata för olika scenarier. Dataskydd och efterlevnad blir allt viktigare, med fokus på att skydda känslig information genom metoder som datamaskering och anonymisering.

Molnbaserad testdatahantering blir alltmer populär, vilket ger enkel tillgång till testmiljöer och möjlighet att dela testdata mellan olika team. Integrationen av testdatahantering i DevOps-principerna och Continuous Testing blir allt mer central, detta säkerställer att testdata är tillgänglig vid rätt tidpunkt för snabba och pålitliga programvarureleaser. Testdatahantering kommer att fortsätta utvecklas och spela en allt mer avgörande roll för att uppnå hög kvalitet och effektivitet i testprocessen.

Lemontree ser till att din verksamhet är väl rustad för framtidens utmaningar och möjligheter inom testdatahantering. Med vår support kan ni känna er trygga med att uppnå effektiv och pålitlig testdatahantering.

Ta kontakt med oss så kan vi berätta mer om hur du får kontroll över dina testdata.

FAQ

Hur mäter man effektiviteten och kvaliteten i vår test data management?2023-06-29T11:09:14+02:00

För att mäta effektiviteten och kvaliteten i testdatahanteringen kan följande metoder och mätvärden användas: 

Genomströmning – Mäta antalet testfall som kan utföras inom en viss tidsram för att bedöma effektiviteten i att generera och tillhandahålla testdata. 

Tids- och kostnadsbesparingar – Utvärdera den tid och de resurser som sparats genom att använda effektiva testdatahanteringsmetoder jämfört med manuella eller ineffektiva processer. 

Datakvalitet – Bedöma kvaliteten på testdatat genom att analysera datavaliditet, korrekthet och täckning i förhållande till testkraven. 

Återanvändning av testdata – Mäta hur mycket testdata som kan återanvändas över olika testfall eller projekt för att minska dubbelarbete och spara tid. 

Identifiera brister – Utvärdera förmågan att upptäcka och korrigera felaktiga eller bristfällig testdata för att förbättra kvaliteten på testerna och resultatet. 

Automatisering – Mäta graden av automatisering inom testdatahanteringen för att bedöma effektiviteten och hastigheten i att generera och hantera testdata.

Genom att regelbundet utvärdera dessa faktorer kan man få insikter om effektiviteten och kvaliteten i testdatahanteringen och identifiera områden för förbättring.

Hur maskerar eller anonymiserar vi känslig data i testmiljön?2023-06-29T11:08:52+02:00

För att maskera eller anonymisera känslig data i testmiljön kan olika tekniker och metoder användas. Ett vanligt tillvägagångssätt är att använda datamaskering, där den känsliga informationen i testdatan ersätts med irrelevanta eller pseudonymiserade värden. Det kan även vara nödvändigt att säkerställa att referenser till den känsliga datan också maskeras för att undvika identifiering. Andra metoder inkluderar tokenisering, där känslig data ersätts med unika token som inte avslöjar den verkliga informationen. Det är viktigt att använda säkra och effektiva metoder för att skydda integriteten och sekretessen för känslig data under testning.

Vilka typer av testdata brukar man arbeta med?2023-06-29T11:08:36+02:00

Det finns olika typer av testdata som används i testprocessen.
Här är några exempel:

Basdata – Grundläggande data som används som utgångspunkt för att skapa testfall och scenarier.

Känslig data – Data som innehåller personlig eller konfidentiell information och måste hanteras med sekretess och dataskydd.

Stresstestdata – Data som skapar en belastning på systemet för att testa dess prestanda och stabilitet under hög belastning.

Realistisk data – Data som återspeglar verkliga användarfall och ger en korrekt representation av den faktiska användningen av systemet.

Data för testning av gränssnitt – Data som används för att testa integrationen och samverkan mellan olika system och komponenter.

Regressionstestdata – Data som används för att testa att tidigare lösta problem inte återkommer vid senare versioner eller uppdateringar av systemet.

Migrering av testdata – Data som används för att testa en smidig överföring och konvertering av data från ett system till ett annat. Dessa olika typer av testdata används för att säkerställa en omfattande och ändamålsenlig testning av systemet i olika scenarier och användningsfall.