Workshops
Workshops

Workshops och teambuilding – kompetensförstärkning på ett roligt sätt

Workshopens detaljer bestäms i samråd mellan Lemontree och kunden för att uppnå det önskade effektmålet. Vi har ett flertal olika workshops, som kan anpassas beroende på behovet. Dessa workshops är inte planerade, utan beställs per tillfälle.

Hacking the juice shop – säkerhetstestning för nybörjare

Tidsåtgång: 4 timmar
Förutsättningar: Samtliga deltagare behöver ha en mjukvara installerad
Beskrivning:
Säkerhetstestning uppfattas ofta som något mycket svårt där bara experter på området kan bidra. I denna workshop demonstreras det att det finns mycket som kan göras utan att man behöver vara expert på säkherhetstestning.

I många av de team som vi arbetat så har säkerhetstestning betraktats som något som köps som en extern tjänst från en extern leverantör. Efter genomfört testning så ska rapporter genomlysas som ska leda till korrigerande åtgärder. Det är inte ovanligt att denna typ av rapporter ofta påvisar samma problem som upprepade gånger uppstår, men även att många av de fel som belyses är saker som teamet själva bör kunna se efter och hitta. Istället för att ta in extern hjälp kan man komma långt med egna insatser och ta in experterna där det verkligen behövs.

OWASP Juice Shop är en medvetet osäker webbapplikation som kan användas för övningar inom testing på olika komplexitetsnivåer. I workshopen så används den som labbmiljö för att gå igenom topp 10 OWASP risker. Vi kommer att gå igenom användbara metoder, trick och verktyg för att lösa utmaningar inom säkerheten på applikationen och hur detta sedan kan tillämpas i verkligheten. Fokus kommer att vara på “lågt hängande frukter”, dvs. saker som kan göras snabbt och enkelt oavsett situationen som problemen uppstår. Förhoppningsvis så ges ni många nya idéer och en vilja att lära er mer inom området.

Mål:

 • Ni får med er nya tankar och idéer som kan införas i er vardag med testning
 • Ni introduceras till säkerhetstestningsverktyg
 • Du behöver inte vara expert för att säkerhetstesta
 • En bas inom området som kan användas för att förkovra er ytterligare inom säkerhetstestning

Agil testning

Tidsåtgång: 1h förberedande möte +  4 timmar workshop
Förutsättningar: Inga
Beskrivning:
Har din avdelning, grupp eller team utmaningar med övergången till agila arbetssätt där traditionell testning och hårda gränser mellan ansvarsområden inte längre fungerar? Upplever ni att det är otydligt att definiera roller och vad som är onödiga flaskhalsar och vad som faktiskt är viktiga processer, dokument och? Vill du ha hjälp med att definiera era viktigaste utmaningar, vad som fungerar utmärkt redan idag och få konkreta verktyg för att göra övergången smidigare? Denna workshop är till för just detta. Vi skräddarsyr den för er unika situation med en blandning av konkreta övningar, samtal och teori kring agil testning, shift-left och rollen som testare i ett agilt team .

För bästa effekt vill vi gärna börja med ett 1h samtal där gruppen som ska delta i workshopen beskriver nuläge, utmaningar och sina egna förväntningar och önskemål. Utifrån det tar vi fram ett material som exempelvis går igenom:

 • Utmaningar – vilka är era och vad säger branschen i stort?
 • Agile, shift left och continuous quality
  •  Hur påverkar det vår roll, vårt ansvar och vad vi gör?
  • Vad har andra för förväntningar på oss?
  • Vad har vi för förväntningar på andra?
  • Dokumentation – Hur dokumenterar vi rätt saker på rätt sätt?
 • Retrospektiv – Vad har vi lärt oss, vad ska vi ändra på och vem gör vad?

Mål:

 • Enad bild av sin egen och andras roll
 • Enad bild av vad som är viktigast att förändra
 • Konkreta förbättringsområden

Testdriven utveckling (TDD) för nyfikna

Tidsåtgång: 3- 4 timmar
Förutsättningar: Du behöver inte vara utvecklare för att ha behållning av denna workshop. Som deltagare bör du dock ha grundläggande kännedom om modern mjukvaruutveckling och vara bekväm vid tanken på skriva kod (med hjälp från övriga deltagare).
Beskrivning:
I dagens allt mer agila värld produceras digitala lösningar som aldrig förr. När de långa ledtiderna i traditionella vattenfallsprojekt kapas allt mer blir idealet att kunna leverera funktionalitet och rättningar så fort som möjligt – helst inom några minuter. Men många gånger blir lösningarna som byggs svårtestade och vi blir obekväma vid tanken att ändra något i den där klassen som skrevs för några år sedan av en konsult som bytt uppdrag. Enhetstesterna är få och täcker bara en bråkdel av användningsfallen. Ibland saknas tester helt för att det inte ”fanns tid” och för att arkitekturen gör det för krångligt att skriva enhetstester. Testdriven utveckling (TDD) är en metodik för att komma tillrätta med dessa problem.

När TDD används på ett framgångsrikt sätt

 • blir testteckningen högre redan från första början
 • får du bättre förtroende för din kod och de ändringar du gör
 • produceras och underhålls dokumentation (testerna) löpande
 • omsätts acceptanskriterier till kod och kan därför hanteras som all annan kod.

Denna workshop består av en kortare teoretisk del som förklarar hur TDD uppkommit och dess moment. Därefter följer en längre praktisk del där deltagarna samarbetar för att successivt leverera mjukvara för att lösa ett fiktivt problem. Gruppen arbetar i mobbform, vilket innebär att en person i taget har kontroll över tangentbordet medan en annan person berättar vad som ska göras. Efter några minuter roteras rollerna så alla blir delaktiga.

Utvecklingsplattformen utgörs av .NET Core men eftersom hela gruppen hjälps åt på lika villkor så gör det inget ifall man inte har tidigare erfarenhet från .NET.

Mål:

En övergripande förståelse för testdriven utveckling och dess nivåer.
Handfasta knep och tips att ta med till din vardag.

Speed testing med mind maps

Tidsåtgång: 90 minuter- 4 timmar
Förutsättningar: Laptop och tillgång till WiFi
Beskrivning:
Är dina testfall och genomföranden tyngda av dokumentation och omfattande processer? Tycker du att utforskande testing är för okontrollerat och önskar mer strukturerad testning med formella rapporter? Denna workshop visar hur man kan använda visuella modeller för att öka testtakten utan att tappa kontroll.

I kontrast till ad hoc- eller intuitiv testning så förutsätter utforskande testning att experter på testning har en strukturerad ansats i testningen. Struktur och processer tenderar att uppfattas som hinder i testhastigheten då tiden är begränsad och vi behöver korta genomförandet genom att “gena”. Att gena i hörnen riskerar att skapa en känsla av inte vara i kontroll och medför även att buggar kan börja uppstå som inte noteras i testningen. Detta behöver inte vara fallet. Du kan lära dig att planera, testa, anpasa och rapportera tillräckligt med ett minimum av tidsinsats genom att använda visuella modeller. Denna “hands-on”  utforskande testsession kommer att visa hur man kan använda mind-maps och tekniker för detta för att planera, exekvera och rapportera resultat. Vi kommer att gå igenom:

 • Kravhantering (i fiktiva affärssituationer)
 • Planering, prioritering och omprioritering av arbetsuppgifter
 • Hands-on testning av en webbapplikation och hur man kan dra slutsatser av testningen
 • Anpassningar på grund av det oförutsägbara
 • Sammanfattning och rekommendationer för fortsatt arbete på ett värdehöjande sätt.

Workshopen genomförs i par eller individuellt. Ingen tidigare erfarenhet av mind-mapping behövs. Att har arbetat med utforskande testning tidigare kan underlätta men är ingen förutsättning.

Mål:

 • Kunskap inom tekniken mind-mapping
 • Vetskap om hur mind-mapping kan öka effektivitet och driva utforskande testning
 • Idéer och en mall för att planera mindre testgenomföranden

Risk storming med TestSphere

Tidsåtgång: 60 minuter- 2 timmar
Förutsättningar: Laptop och tillgång till WiFi
Beskrivning:
Denna underhållande workshop genomförs genom att spela ett strategiskt brädspel tillsammans som fokuserar på att identifiera och hitta testrisker som påverkar kvaliteten i era produkter. Workshopen tar er igenom de olika faserna för att svara på frågor som:

 • Vilka kvalitetsaspekter påverkar din produkt mest?
 • Vilka risker kan påverka dessa kvalitetsaspekter?
 • Vad ska vi göra för att minimera att riskerna inträffar?

Mål:

 • Ni arbetar som ett team och kan diskutera lämpliga teststrategier
 • Ni kommer att arbeta fram förslag på hur ni bäst kan fokusera på affärsvärde och risk
 • Ni kommer att arbeta med verktyget TestSphere för att identifiera okända risker och stärka er teststrategi